20 zł 10000 zł

Regulamin i Polityka Prywatności

Postanowienia Ogólne

Regulamin określa zasady organizacji Akcji One Day składającej się z projektów:

,,Gwiazdka One Day" - polegającej na obdarowaniu dzieci z domów dziecka oraz placówek opiekuńczych, wyboru prezentów dla Dzieci, formy i sposobu przekazania Prezentów przez Darczyńcę oraz udzielenia przez Fundację informacji o Akcji. Darczyńca może dokonać również wpłaty konkretnie określonej kwoty pieniężnej, stanowiącej substytut Życzenia, za które Fundacja dokona zakupu wymarzonego Prezentu.

,,Usamodzielnienie" - dedykowany młodzieży usamodzielniającej się, w wieku powyżej 16 roku życia, polegający na sfinansowaniu przez Darczyńcę wybranego kursu zawodowego lub szkolenia uwzględnionego w Tabelce marzeń. Termin realizacji wybranego kursu zawodowego lub szkolenia może trwać od kilku godzin do kilku miesięcy, jednak nie dłużej niż do 31.12.2019r. 

§ 2
Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:


Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy regulamin;
Fundacji - rozumie się przez to Fundację One Day z siedzibą w Warszawie (02-778), ul. Filipiny Płaskowickiej 46/79, wpisaną do rejestru Fundacji prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy – XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000530905, NIP 9512385835; 
Organizatorze Akcji - rozumie się przez to Fundację wraz z wolontariuszami;
Wolontariuszu – osobie wspomagającej Fundację w realizacji jej celów statutowych;
Marzeniu Dziecka – wskazanym przez Dziecko lub opiekuna Dziecka przedmiocie lub rzeczy wpisanej do tabeli marzeń umieszczonej na stronie internetowej Fundacji. Marzenie Dziecka może zostać ograniczone do określonej wartości pieniężnej;
Darczyńcy - każdej osobie fizycznej, prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która dokona wyboru Marzenia Dziecka i pokryje wszelkie koszty jego zakupu oraz dostarczy wybrane Marzenie Dziecka do siedziby Fundacji do dnia 3 grudnia 2019 roku. Za Darczyńcę uważa się również wymienione powyżej osoby lub podmioty, które dokonają wpłaty określonej kwoty pieniężnej na rzecz Fundacji, ze wskazaniem Marzenia Dziecka, które powinno zostać zrealizowane;
Imprezie - organizowanej przez Fundację imprezie zamkniętej, która odbędzie się w Warszawie, w Auli Politechniki Warszawskiej, w dniu 11 grudnia 2019 roku;
Dziecku - Dziecku pozostającym pod opieką jednego z Domów Dziecka lub Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej, objętych Akcją, które przekazało swoje Marzenie, a Fundacja zobowiązała się je spełnić;
Kodzie QR -  alfanumerycznym, dwuwymiarowym, matrycowym, kwadratowym kodzie graficznym, możliwym do odczytania przy użyciu smartfona z zainstalowaną aplikacją skanowania QR Kodów, wygenerowanym automatycznie dla każdego Dziecka indywidualnie, stanowiącym załącznik do otrzymanej wiadomości zwrotnej e-mail do Darczyńcy;
Stronie Fundacji - Dedykowanej stronie www zawierającej szczegóły Akcji One Day oraz dostęp do Tabelki marzeń, znajdującej się pod adresem www.oneday.com.pl;
Tabelce marzeń - Tabelce dostępnej dla Darczyńcy z poziomu Strony Fundacji, z listą Dzieci oraz Marzeń Dzieci, które Darczyńca może wybrać do realizacji zgodnie z procedurą określoną w §3 niniejszego regulaminu; 
Administratorze Danych - rozumie się przez to Fundację One Day z siedzibą w Warszawie (02-778), ul. Filipiny Płaskowickiej 46/79, wpisaną do rejestru Fundacji prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy – XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000530905, NIP 9512385835; 

§ 3
Szczegóły projektu „Gwiazdka One Day”

 1. Darczyńca dokonuje na Stronie Fundacji wyboru Marzenia Dziecka poprzez kliknięcie pola "pomagam" umieszczonego w wierszu opisującym Marzenie Dziecka;
 2. Następnie, na wskazany przez Darczyńcę adres e-mail przesyłana jest informacja (link), po kliknięciu której Darczyńca potwierdza rezerwację wybranego Marzenia Dziecka. Po prawidłowym potwierdzeniu rezerwacji, na Stronie Fundacji pole o nazwie "pomagam" zmienia status na "zarezerwowane".
 3. Fundacja umożliwia również wybór Marzenia Dziecka poprzez dokonanie wpłaty na konto Fundacji, po uprzednim wyborze Marzenia Dziecka na Stronie Fundacji, zgodnie z postanowieniami ust. 1 i 2 powyżej. W takim przypadku zakupu wybranego Marzenia Dziecka, dokonuje Fundacja zgodnie z życzeniem Darczyńcy. Darczyńca zobowiązany jest do dokładnego opisania Marzenia Dziecka poprzez wskazanie na paczce:
  1. Numeru z Tabeli Marzeń;
  2. Imienia Dziecka;
  3. Wieku Dziecka;
  4. Wydrukowanego, indywidualnego Kodu QR Dziecka, stanowiącego załącznik do wiadomości zwrotnej e-mail do Darczyńcy; 
 4. W przypadku gdy przekazane Marzenie Dziecka nie będzie zawierało informacji wskazanych w ust. 4 powyżej, a tym samym niemożliwe będzie zidentyfikowanie Dziecka dla którego zostało przekazane lub zakupione, wówczas Fundacja zastrzega możliwość jego przekazania innemu Dziecku.
 5. Marzenie Dziecka, co do zasady powinno być rzeczą nową. Dopuszcza się spełnienia Marzenia poprzez przekazanie rzeczy używanych, pod warunkiem że są w stanie bardzo dobrym lub dobrym.
 6. W sytuacji, gdy wartość rzeczy przekazanych przez Darczyńcę w ramach Marzenia Dziecka w stopniu znacznym przewyższać będzie średnią wartość Marzeń Dziecka przekazanych innym Dzieciom w ramach Akcji, Fundacja zastrzega możliwość rozdysponowania przekazanych przez Darczyńcę rzeczy pomiędzy inne Dzieci tak, aby możliwie najbardziej wyrównać dysproporcję.
 7. Przekazanie Marzenia Dziecka powinno nastąpić nie później niż do dnia 3 grudnia 2019 roku, na adres:

  Magazyn One Day
  Budynek Ilmet
  al. Jana Pawła II 15
  00-828 Warszawa
 8. Marzenie Dziecka może zostać doręczone osobiście lub za pośrednictwem firmy kurierskiej / Poczty Polskiej.
 9. Fundacja zastrzega sobie możliwość wglądu do przekazanego Marzenia Dziecka poprzez jego rozpakowanie i sprawdzenie, tak aby zdrowie, życie i bezpieczeństwo obdarowanego Dziecka nie było w żaden sposób zagrożone.
 10. Fundacja zastrzega również możliwość zmiany opakowania przekazanego Marzenia Dziecka w sytuacji, o której mowa w ust. 9 powyżej.
 11. Fundacja zastrzega możliwość przeksięgowania części lub całości środków wpłaconych przez Darczyńcę w ramach projektu „Gwiazdka One Day” na środki, z których realizowany jest projekt „Usamodzielnienie”.

§ 4
Przekazanie Marzenia Dziecka

Fundacja dołoży wszelkich starań, by przekazanie Marzenia Dziecka nastąpiło w dniu 15 grudnia 2019 na Imprezie. W przypadku gdyby nie było to możliwe z przyczyn niezależnych od Fundacji (np. niemożliwość uczestnictwa Dziecka w Imprezie, dostarczenie prezentu przez Darczyńcę po wskazanym terminie, etc.), Fundacja zobowiązuje się do przekazania Marzenia Dziecka w możliwe najkrótszym terminie, nie później niż do dnia 24 grudnia 2019 roku.

§ 5
Komunikacja w ramach Akcji One Day

 1. Fundacja zobowiązuje się do udzielania wszelkich informacji związanych z wyborem Dzieci, przekazaniem wybranego Marzenia Dziecka jak również innych informacji niezbędnych do spełnienia Marzenia Dziecka oraz przebiegu Akcji One Day.
 2. W terminie do 14 dni po zakończeniu Projektu ,,Gwiazdka One Day" Fundacja umieści na Stronie Fundacji fotorelację z przebiegu Imprezy. 
 3. Komunikacja z Darczyńcami odbywać się będzie wyłącznie na wskazany przez Darczyńcę adres e-mail użyty przy rejestracji na Stronie Fundacji, z zachowaniem polityki bezpieczeństwa. 

§ 6
Szczegóły projektu ,,Usamodzielnienie"

 1. Projekt jest jedną z dwóch elementarnych części składających się na Akcję One Day oraz może stanowić Marzenie Dziecka w Tabelce Marzeń.
 2. Kurs zawodowy lub szkolenie będące przedmiotem projektu ,,Usamodzielnienie" wybrane przez Dziecko jest indywidualnym wyborem Dziecka.
 3. Fundacja z zasady nie odrzuca wybranego przez Dziecko kursu zawodowego lub szkolenia jeśli nie łamie ono zasad pożytku publicznego, jednak zastrzega sytuacje, w których jego realizacja nie będzie możliwa. Składają się na to w szczególności okoliczności gdy: 
  1. podopieczny samodzielnie, dobrowolnie rezygnuje z realizacji wybranego przez siebie kursu zawodowego lub szkolenia;
  2. kontakt z Dzieckiem jest niemożliwy lub został ograniczony dobrowolnie przez Dziecko; 
  3. Dziecko przebywa w zakładzie poprawczym w okresie realizacji Marzenia Dziecka;
 4. W sytuacji, gdy realizacja kursu okaże się niemożliwa zgodnie z ust. 3, Fundacja poinformuje Darczyńcę o tej okoliczności. Darczyńca może wówczas według własnego wyboru przekazać wpłacone środki na realizację kursu lub szkolenia dla innego Dziecka, na zakup innego Marzenia Dziecka bądź też powierzyć Fundacji zakup Marzenia Dziecka za wpłacone przez niego środki.
 5. Fundacja zakłada, że jeden kurs zawodowy lub szkolenie Dziecka nie powinno przekraczać wartości równoważnej 1500 zł brutto na jeden kurs (słownie: tysiąc pięćset złotych).
 6. Fundacja zastrzega możliwość przeksięgowania części lub całości środków wpłaconych przez Darczyńcę w ramach projektu „Usamodzielnienie” na środki, z których realizowany jest projekt „Gwiazdka One Day”.

§ 7
Ochrona Danych Osobowych

 1. Nadrzędnym celem Administratora danych jest zapewnienie ochrony danych osobowych oraz prywatności Darczyńców oraz Dzieci na poziomie co najmniej odpowiadającym wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „Rozporządzenie” oraz ustawą o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem danych udostępnianych na Stronie Fundacji jest Fundacja One Day z siedzibą w Warszawie (02-778), ul. Filipiny Płaskowickiej 46/79, wpisana do rejestru Fundacji prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy – XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000530905, NIP 9512385835; Z Administratorem danych można skontaktować się poprzez adres e-mail: iodo@oneday.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, którą jest Marlena Kalisiewicz. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest możliwy poprzez e-mail: iodo@oneday.com.pl lub telefonicznie pod numerem +48 571 443 536 lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Z osobą odpowiedzialną na ochronę danych osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Strony Fundacji spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osoby lub osób trzecich bądź niekompatybilnością Strony Fundacji z infrastrukturą techniczną osób korzystających bądź próbujących korzystać ze Strony Fundacji.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przesyłania wiadomości e-mail (lub usuwanie wiadomości e-mail) przez Administratorów serwerów pocztowych lub przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze osoby korzystającej ze Strony Fundacji, w tym przez filtry antyspamowe.
 6. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 7. Administrator zapewnia, że wszelkie dane osobowe, które zostały zebrane w ramach Strony Fundacji, służą do realizacji usług Administratora. Informacje te nie są udostępniane jakimkolwiek osobom trzecim, chyba że:
  1. po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej zgody osób, których one dotyczą, na takie działanie
   lub
  2. obowiązek przekazania tych danych wynika z przepisów prawnych.
 8. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 9. Dane osobowe przekazywane ze Strony Fundacji na serwer zostały zabezpieczone szyfrowanym połączeniem SSL. Administrator zabezpiecza dane osobowe Darczyńców stosując wysoki poziom zabezpieczeń oraz wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnianiu danych osobom nieupoważnionym.
 10. Na Stronie Fundacji pojawiają się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Strony Fundacji i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi należy się zapoznać.

§ 8
Zakres i cel przetwarzania danych

 1. Administrator ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o Darczyńcach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie. Dane zbierane są aktywnie (tj. dane, które podaje sam Darczyńca, dobrowolnie) lub biernie (tj. dane automatycznie zapisywane przez serwer).
 2. Podanie danych osobowych przez Darczyńców jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usług zamieszczonych na Stronie Fundacji w tym aktywnego korzystania z Tabeli marzeń.
 3. Dane podane w formularzu rejestracyjnym dostępnym na Stronie Fundacji są przetwarzane w celu wynikającym z chęci udziału w realizacji przez Darczyńcę celów Tabeli marzeń.
 4. Dane Darczyńców przechowywane są przez czas niezbędny do realizacji celu dla którego zostały zebrane, a następnie zostają usunięte w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.
 5. Administrator zapewnia Darczyńcom realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia oraz Ustawy o ochronie danych osobowych, a w szczególności prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych osobowych – otrzymania potwierdzenia czy Twoje dane są przetwarzane przez Administratora i w jaki sposób,
  2. prostowania swoich danych osobowych, jeżeli są nieaktualne lub niedokładne, a także uzupełnienia gdy są niekompletne,
  3. usunięcia swoich danych osobowych,
  4. przenoszenia danych
  5. ograniczenia przetwarzania,
  6. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych,
  7. w przypadku, gdy przetwarzanie następować będzie na podstawie Twojej zgody, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
  8. wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli sposób w jaki przetwarzane są Twoje dane osobowe narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 6. W celu realizacji uprawnień określonych w ust. 5 powyżej, Darczyńca powinien skontaktować się z Administratorem lub osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych, do której kontakt został określony w §7 ust. 3.

 

§ 9
Prawa autorskie

 1. Zawartość Strony Fundacji jest własnością Administratora. Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Strony Fundacji (m. in. tekstowych, graficznych, układu strony) są zastrzeżone. Strona Fundacji oraz wszystkie jej elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 2. Prawa do wszelkich materiałów zamieszczanych na Stronie Fundacji zastrzeżone są na rzecz Administratora lub podmiotów uprawnionych.
 3. Żaden element Serwisu nie może być kopiowany lub rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, w tym poprzez fotokopiowanie, drukowanie, nagrywanie na dyskietki, dyski CD/DVD bądź inne środki służące przechowywaniu danych, bez zgody Administratora.
 4. Pobieranie i kopiowanie treści zamieszczonych na Stronie Fundacji dozwolone jest wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku.

§ 10
Postanowienia końcowe

 1. Korzystanie ze Strony Fundacji oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności oraz zobowiązanie do ich przestrzegania.
 2. Administrator ma prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, które wynikać mogą w szczególności ze zmiany obowiązujących przepisów prawa. Zmiany te dokonywane są poprzez zamieszczenie ich nowej treści na Stronie Fundacji.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Strony Fundacji oraz za przerwy w dostępności do Strony Fundacji.
 4. Administrator w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę bezpośrednią lub pośrednią, wynikającą z korzystania ze Strony Fundacji. Korzystanie ze Strony Fundacji jest bezpłatne.
 5. Użytkownicy, którzy mają jakiekolwiek pytania dotyczące stosowanej przez Administratora polityki w zakresie ochrony prywatności w ramach Strony Fundacji mogą skontaktować się z Administratorem lub osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych. 
Dołącz do Przyjaciół Fundacji One Day!
Facebook Instagram